49. Privatūs kambariai

Ši Medinos laikotarpio sūra yra pavadinta pagal jos 4-oje eilutėje minimus Pranašo Muhamedo, tebūnie jam taika, privačius kambarius, kuriuose jis leisdavo asmeninį laiką. Ji nurodo tikintiesiems tinkamą etiketą bendraujant su Pranašu, kitais tikinčiaisiais ir visa žmonija. Sūros pabaigoje beduinams yra priminta, jog tikėjimas yra įrodomas ne kalbomis, bet darbais.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Tikintieji! Neaplenkite Alacho ir Jo Pasiuntinio ˹priimdami sprendimus˺. Bijokite Alacho. Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Žinantis!

2 Tikintieji! Nekelkite savo balso prieš Pranašo balsą. Nekalbėkite su juo triukšmingai, kaip kalbate vieni su kitais. Kitaip jūsų darbai taps beverčiais, jums to nežinant.

3 Iš tiesų, nuleidžiantys savo balsus greta Alacho Pasiuntinio – jų širdis Alachas įrodė esant dievobaimingomis. Jiems bus suteiktas atleidimas ir atlygis didis.

4 Iš tiesų, dauguma kviečiančių tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, iš privačių kambarių, yra nesuprantantys ˹tinkamų manierų˺.

5 Jeigu jie turėtų kantrybės iki pats išeitum pas juos – jiems tai būtų geriau. Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

6 Tikintieji! Jei nedorėlis ateina pas jus su žinia, patvirtinkite ją, kad nepakenktumėte žmonėms nežinodami ir nesigailėtumėte to, ką padarėte.

7 Žinokite, kad tarp jūsų yra Alacho Pasiuntinys. Jeigu jis jums paklustų ˹sekdamas jūsų nuomonėmis˺ daugeliu atvejų – būtumėte bėdoje. Bet Alachas jums suteikė meilę tikėjimui ir padarė jį gražų jūsų širdyse, ir padarė netikėjimą, nedorybę ir nepaklusnumą jums nepakenčiamais. Šie yra einantys teisingu keliu.

8 Tai dovana iš Alacho ir Jo Malonė. Alachas yra Visa Žinantis, Išmintingas!

9 Jeigu dvi tikinčiųjų grupės įsivelia į kovą – siek taikos tarp jų. Bet jeigu viena jų peržengia ribas prieš kitą, tada kovok prieš peržengėjus, kol jie paklus Alacho įsakymui. Jeigu jie paklus, tada siek teisingo susitaikymo tarp jų ir būk nešališkas. Iš tiesų, Alachas myli teisinguosius!

10 Iš tiesų, tikintieji yra broliai. Todėl siekite taikos tarp savo brolių ir bijokite Alacho, kad sulauktumėte Jo malonės.

11 Tikintieji! Neleiskite vieniems šaipytis iš kitų. Tie kiti gali būti geresni už juos. Ir neleiskite vienoms šaipytis iš kitų. Tos kitos gali būti geresnės už jas. Nežeminkite vieni kitų ir nesikreipkite blogomis pravardėmis. Kaip pikta yra maištauti priėmus tikėjimą! Neatgailaujantys yra piktadariai.

12 Tikintieji! Venkite įtarinėjimo. Iš tiesų, dalis įtarimų yra nuodėmė. Nešnipinėkite ir neapkalbinėkite vieni kitų. Ar vienas jūsų norėtų valgyti savo mirusio brolio mėsą? Jūs to nekęstumėte, ˹tad nekęskite ir apkalbinėjimo˺. Bijokite Alacho. Iš tiesų, Alachas yra Priimantis Atgailą, Suteikiantis Malonę!

13 Žmonija! Iš tiesų, Mes sukūrėme jus iš vyro ir moters, ir padarėme jus gentimis ir tautomis, kad pažintumėte vieni kitus. Iš tiesų, geriausi iš jūsų priešais Alachą yra dievobaimingiausi. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, Visa Suprantantis!

14 Beduinai sako: „Mes priimame tikėjimą.“ Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Jūs tik sakote, bet netikite. Sakykite, jog paklusote. Tikėjimas dar neįžengė į jūsų širdis. Bet jeigu paklusite Alachui ir Jo Pasiuntiniui, Jis nesumažins atlygio už jūsų darbus. Iš tiesų, Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!“

15 Tikintieji yra tie, kurie priėmė tikėjimą į Alachą ir Jo Pasiuntinį, tuo neabejodami, ir kovojo savo turtu ir gyvybėmis vardan Alacho. Jie yra teisūs tikėjime.

16 Sakyk: „Argi pranešite Alachui apie savo religiją, kai Alachas žino visa, kas yra danguose ir žemėje? Alachas yra Žinantis Viską.“

17 Jie žiūri į islamo priėmimą kaip paslaugą tau, ˹Pranaše Muhamedai˺. Sakyk: „Nelaikykite to paslauga man. Ne! Tai Alachas jums suteikė paslaugą jus išvesdamas į tikėjimą, jeigu esate tikri tikintieji!“

18 Iš tiesų, Alachas žino nematomą danguose ir žemėje. Alachas yra Visa Matantis, ką jūs darote.