PRIVATUMO POLITIKA

VšĮ Islamo centras, nepriklausomas savanorių kolektyvas, (toliau – Mes), gerbia Jūsų privatumą ir asmens duomenų apsaugą, todėl parengė šias privatumo politikos taisykles, kuriomis, be kita ko, remdamiesi Mes tvarkysime Mums pateiktus asmens duomenis. Naudodamasis interneto svetainėje www.islamocentras.lt nurodytomis paslaugomis, Jūs patvirtinate, kad su šia privatumo politika susipažinote.

BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja Mūsų kaip duomenų valdytojų ar tvarkytojų atliekamą asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą. Mes teikiame internetinėje svetainėje www.islamocentras.lt nurodytas paslaugas. Šių paslaugų teikimui Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Politikoje nurodytais teisiniais pagrindais ir duomenų tvarkymo tikslais bei Mums taikomais teisės aktais. Ši Politika yra skirta asmenims, kurie naudojasi ar ketina naudotis Mūsų paslaugomis, susiekia su Mumis pateikdami užklausą internetinėje svetainėje www.islamocentras.lt arba naudodamiesi Facebook paskyra, Facebook Messenger programėle, bei lankosi interneto svetainėje www.islamocentras.lt. Visi interneto svetainės lankytojai prisijungdami prie svetainės ir (ar) ja naudodamiesi patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su Politika ir supranta, kad Mes tvarkysime Jūsų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek tai reikalinga interneto svetainės valdymo bei funkcionavimo užtikrinimui.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO PRINCIPAI

Mes tvarkome asmens duomenis vadovaudamiesi Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą. Tvarkomų asmens duomenų apimtis priklauso nuo naudojamų Mūsų paslaugų ir to, kokią informaciją pateikiate, kai lankotės internetinėje svetainėje. Mes, be kita ko, vadovaujamės šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais.

Asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai.

Asmens duomenys nuolat atnaujinami.

Asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai.

Asmens duomenis tvarko tik tie Mūsų savanoriai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas.

Duomenys tvarkomi tik esant vienam ar keliems teisėto tvarkymo kriterijams – (i) gavus duomenų subjekto sutikimą; (ii) kai tvarkyti duomenis būtina, kad būtų įvykdyta Mums taikoma teisinė prievolė; (iii) tvarkyti duomenis būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Mums pavestas viešosios valdžios funkcijas; (iv) kai asmens duomenis reikia tvarkyti dėl Mūsų ar trečiosios šalies teisėtų interesų. Tvarkydami ir saugodami asmens duomenis, Mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Prieigą prie Mūsų tvarkomų asmens duomenų turi tik tie Mūsų savanoriai ir pagalbiniai paslaugų teikėjai, kuriems ji būtina darbo funkcijoms vykdyti arba paslaugoms suteikti. Pateikdamas savo asmens duomenis, Jūs kartu suteikiate Mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti, ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus ir bet kuriuos asmens duomenis, kuriuos Jūs tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamasis interneto svetainėje ir naudodamasis Mūsų teikiamomis paslaugomis bei duomenis, kuriuos gauname iš trečiųjų (fizinių ar juridinių) asmenų.

ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

Asmens duomenys paprastai gaunami tiesiogiai iš duomenų subjekto (www.islamocentras.lt lankytojo), kuris juos pateikia lankydamasis Mūsų interneto svetainėje.

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

Mes tvarkome asmens duomenis šiais pagrindiniais tikslais:

Užklausų administravimas;

Užpildytų registracijos ir kitų formų administravimas.

ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

Mes įsipareigojame laikytis konfidencialumo pareigos Jūsų asmens duomenų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia dėl teisėtų priežasčių. Be to, Mes galime pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams (subrangovams), kurie teikia Mums IT, rinkodaros ar kitas paslaugas ir tvarko asmens duomenis Mūsų vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Mūsų nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga. Mes taip pat galime teikti Jūsų duomenis atsakydami į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

Mūsų surinkti asmens duomenys yra saugomi Mūsų informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai. Paprastai asmens duomenys tvarkomi 10 metų po sutartinių santykių pasibaigimo. Nors Jūs galite nutraukti sutartį ir atsisakyti Mūsų paslaugų, tačiau Mes ir toliau privalome saugoti Jūsų asmens duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai. Mes siekiame nesaugoti pasenusios arba nereikalingos informacijos ir užtikrinti, kad asmens duomenys ir kita informacija apie klientus būtų nuolat atnaujinta, teisinga ir laiku sunaikinama.

JŪSŲ TEISĖS

Jūs turite šias teises:

Gauti informaciją apie Mūsų tvarkomus Jūsų asmens duomenis, iš kur ir kokiu būdu asmens duomenys yra surinkti bei kokiu pagrindu tvarkomi;

Kreiptis į Mus su prašymu pataisyti Jūsų asmens duomenis, sustabdyti jų tvarkymą, sunaikinti juos, jeigu duomenys yra neteisingi, neišsamūs arba netikslūs, arba jeigu jie daugiau nėra reikalingi tiems tikslams, kuriems buvo surinkti. Tokiu atveju Jūs turite pateikti prašymą, kurį gavę Mes patikrinsime pateiktą informaciją ir imsimės reikalingų veiksmų. Mums labai svarbu, kad Mūsų turimi asmens duomenys būtų tikslūs ir teisingi;

Kreiptis į Mus su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinę su savo asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslu arba dėl teisėto intereso, kurio siekiame Mes arba trečiasis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys;

Bet kuriuo metu atšaukti savo duotą sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu;

Jeigu Jums kelia susirūpinimą Mūsų veiksmai (neveikimas), kuriais galimai nesilaikoma šios Politikos arba teisės aktų reikalavimų, Jūs galite kreiptis į Mus ir gauti nemokamą pagalbą.

Jūs visas savo, kaip duomenų subjekto, teises gali įgyvendinti kreipdamiesi į Mus el. paštu info@islamocentras.lt. Nepavykus išspręsti klausimo su Mumis, Jūs turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

MŪSŲ PASKYROS SOCIALINĖS ŽINIASKLAIDOS PRIEMONĖSE

Mes valdome paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook. Informaciją, kurią Jūs pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėse (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse, kontroliuoja socialinių tinklų valdytojai. Facebook socialinio tinklo valdytojai renka informaciją, kokio tipo turinį matote, ką veikiate šiuose socialiniuose tinkluose, su kuo bendraujate ir kitą informaciją. Todėl, Mes rekomenduojame perskaityti socialinių tinklų valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinių tinklų valdytojų privatumo politikas galima sužinoti čia: https://www.facebook.com/policy.php (Facebook). Mes, kaip socialinių tinklų paskyrų administratorius parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgiant į savo tikslinę auditoriją ir į savo veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinių tinklų valdytojai suteikdami galimybę sukurti paskyras socialiniuose tinkluose ir jas administruoti, gali būti apriboję galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu Mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinių tinklų valdytojai Mums sukūrus paskyras socialiniuose tinkluose. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos Jūsų asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Mūsų paskyrose ar skaitant Mūsų pranešimus socialinės žiniasklaidos priemonėse. Paprastai socialinių tinklų valdytojai Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti Mums pasirinkus papildomus paskyrų nustatymus) tvarko socialinių tinklų valdytojų nustatytais tikslais, remdamiesi socialinių tinklų valdytojų privatumo politikomis. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Mumis per socialinius tinklus, apsilankant Mūsų paskyrose socialiniuose tinkluose, stebint įrašus juose, pateikiant Mums užklausas naudojantis Messenger programėle, Mes gauname informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo Mūsų parinktų paskyrų nustatymų, susitarimų su socialinių tinklų valdytojais dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinių tinklų valdytojų nustatytų slapukų.

SLAPUKAI

Siekiant pagerinti lankymąsi Mūsų interneto svetainėje, Mes galime naudoti slapukus (angl. cookies) – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos svetainės lankytojo kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti patogesnį naršymą Mūsų svetainėje bei daugiau sužinoti apie Mūsų internetinės svetainės lankytojų elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek ir Mūsų teikiamas paslaugas ar svetainėje pateikiamą informaciją. Mes slapukų pagalba tvarkome nuasmenintus asmens duomenis. Jeigu svetainės lankytojas nesutinka, kad į jo kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, gali pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną. Tačiau Mes atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo svetainėje spartą, apriboti tam tikrų svetainės funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės kai kurių puslapių. Išsamesnė informacija apie Mūsų internetinėje svetainėje naudojamus slapukus pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Mes pasiliekame teisę keisti šią Politiką, todėl maloniai prašome Jūsų periodiškai pasitikrinti, ar nepasikeitė Politika ir susipažinti su jos pakeistomis ar naujomis nuostatomis.