83. Sukčiaujantys

Ši Mekos laikotarpio sūra prasideda papeikimu sukčiams, kurie prekiaudami naudoja suklastotas svarstykles. Šie žmonės yra įspėti apie Teismo Dieną, kurios metu bus atlyginta už jų nedorybes, net jeigu žemėje jiems pasiseks išvengti atsakomybės. Sūra baigiasi teiginiu, kad netikintiesiems bus atlyginta už pašaipas iš tikinčiųjų.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Vargas sukčiaujantiems!

2 Reikalaujantiems iš kitų jiems atmatuoti pilnai,

3 bet patiems matuojant ir sveriant priskaičiuojantiems mažiau!

4 Ar jie nesusimąsto, kad bus prikelti

5 Didžiai Dienai?

6 Dienai, kai žmonės stos prieš Viešpatį pasaulių.

7 Ne! Iš tiesų, nedorėlių likimas yra Sidžyne, ˹Pragaro gelmėse˺.

8 Ir kas tau leis žinoti, kas Sidžynas yra?

9 Tai – likimas užrašytas!

10 Vargas tądien atmetusiems tikėjimą,

11 melu laikantiems Teismo Dieną!

12 Melu ją laiko tik kiekvienas nuodėmingas nedorėlis.

13 Kai jam skaitomi Mūsų ženklai, jis sako: „Tai tik pasakos senovės!“

14 Ne! Aptrauktos jų širdys jų ˹piktais˺ darbais.

15 Tądien jie bus atskirti nuo Viešpaties pertvara

16 ir papuls į Pragarą.

17 Tada jiems bus pasakyta: „Štai, ką jūs neigėte!“

18 Teisingųjų likimas yra Ilijūne, ˹Rojaus soduose˺.

19 Ir kas tau leis žinoti, kas Ilijūnas yra?

20 Tai – likimas užrašytas!

21 Paliudytas priartintųjų ˹prie Alacho˺.

22 Iš tiesų, teisuoliai bus palaimoje,

23 viską stebintys atsilošę krėsluose.

24 Tu matysi jų veiduose spindėjimą.

25 Jie gers išlaikytą, tyrą vyną,

26 užantspauduotą muskuso kvapu – tegul dėl šito lenktyniauja lenktyniaujantieji! –

27 sumaišytu su vandeniu iš Tasnymo –

28 šaltinio, iš kurio geria priartinti ˹prie Alacho˺.

29 Iš tiesų, piktadariai juokėsi iš priėmusių tikėjimą,

30 mirkčiodami vieni kitiems pro juos praeidami,

31 o grįžę pas saviškius pokštaudavo apie juos.

32 Jie sakydavo, pamatę juos: „Šie yra tikrai paklydę!“,

33 nors jie nebuvo siųsti būti jų sargais.

34 Tačiau tądien priėmę tikėjimą juoksis iš jį atmetusiųjų,

35 viską stebėdami atsilošę krėsluose.

36 Ar nebus atpildo atmetusiems tikėjimą už jų darbus?