64. Didelis praradimas

Ši Medinos laikotarpio sūra yra pavadinta pagal jos devintąją eilutę, kalbančią apie Teismo Dieną, kai netikintieji bus praradę didžiausią turtą. Ji prasideda Dievo galios, išminties ir žinių aprašymu. Tikintieji joje yra raginami būti atlaidūs savo priešams, tvirtais tikėjime ir labdaringais vardan Dievo.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

15 Jūsų turtas ir vaikai yra išbandymas,[1] bet pas Alachą yra atlygis didis.

1 Visa, kas yra danguose ir žemėje, šlovina Alachą. Jam priklauso valdžia ir visa šlovė bei dėkingumas. Jis yra Galintis viską.

2 Jis sukūrė jus, bet kai kurie jūsų atmeta tikėjimą, o kiti jį priima. Alachas yra Visa Matantis, ką jūs darote.

3 Jis sukūrė dangus ir žemę su tikslu. Jis suteikė jums formą ir ištobulino ją. Pas Jį yra sugrįžimas.

4 Jis žino, kas yra danguose ir žemėje. Jis žino, ką slepiate ir ką atskleidžiate. Alachas yra Visa Žinantis, kas yra širdyse.

5 Ar istorijos prieš tai atmetusių tikėjimą nepasiekė jūsų? Jie ragavo blogas pasekmes savo darbų. Jie kentės skausmingą bausmę.

6 Taip yra, nes pasiuntiniai ateidavo pas juos su aiškiais ženklais, bet jie sakydavo ˹pašaipiai˺: „Ar tai žmogus yra mūsų vedlys?“ Jie atmetė tikėjimą ir nusigręžė. Alachui nereikėjo jų. Alachas yra Sau Užtektinas, Vertas Išaukštinimo!

7 Netikintieji teigia, kad jie nebus prikelti. Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Taip! Prisiekiu savo Viešpačiu, jūs būsite prikelti ir jums bus pranešta apie jūsų darbus. Tai yra Alachui lengva.“

8 Tikėkite į Alachą, Jo Pasiuntinį ir Šviesa[1] apreikšta. Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote.

[1] T.y. Koranu.

9 Kai Jis surinks jus Dieną surinkimo, Dieną didelio praradimo, Jis ištrins nuodėmes į Jį tikėjusių ir gera dariusių. Jis priims juos į Rojaus sodus, kuriuose teka upės, būti ten amžinai ir per amžius. Tai yra pergalė didžiausia.

10 Bet atmetę tikėjimą ir Mūsų apreiškimus – jie bus Ugnies gyventojai, būnantys ten amžinai. Koks prastas kelionės tikslas!

11 Kiekviena nelaimė užklumpa tik Alacho valia. Jis ves širdis turinčių tikėjimą į Jį. Alachas yra Žinantis Viską!

12 Pakluskite Alachui ir Pasiuntiniui. Bet jeigu nusigręšite, tai Mūsų Pasiuntinio pareiga yra tik aiškus žinios perdavimas.

13 Alachas – niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį. Tegul Alachu pasikliauja tikintieji.

14 Tikintieji! Iš tiesų, kai kurie jūsų sutuoktinių ir vaikų yra jūsų priešai, tad saugokitės jų.[1] Bet jeigu atleisite, būsite maloningi ir dovanosite – tai Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

[1] Kai kurie musulmonai buvo savo šeimos narių atkalbėti nuo migracijos iš Mekos į Mediną pas Pranašą, tebūnie jam taika. Nors ši migracija buvo sunki, ji buvo pareiga ir didis Dievo garbinimo veiksmas, kurio metu asmuo palikdavo dalį ar net visą savo turtą, kad nevaržomai praktikuotų religiją Medinoje.

[1] Materialus turtas ir vaikai arabų pagonims buvo svarbiausias turtas; todėl, juos minint Korane, įvardijamos visos žmogaus trokštamos žemiškosios gėrybės.

16 Bijokite Alacho pagal savo išgales, klausykite ir pakluskite, ir duokite labdarą – tai geriau jums. Kas bus išgelbėtas nuo sielos šykštumo – jie bus sėkmingi.

17 Jeigu paskolinsite Alachui gerą paskolą, Jis padidins ją ir atleis jums. Alachas yra Dėkingas, Pakantus,

18 Žinantis matomą ir nematomą, Visa Galintis, Išmintingas!