62. Sueigos diena

Ši Medinos laikotarpio sūra yra pavadinta „Sueigos diena“ pagal jos 9–11 eilutes, nurodančias tikintiesiems susirinkti penktadienio maldai, taip pat vadinamai Džumua (sueigos) malda. Ji primena tikintiesiems apie Dievo malonę atsiuntus jiems Pranašą. Atmetę šią malonę yra kritikuojami 5-8 eilutėse.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Visa, kas yra danguose ir žemėje, šlovina Alachą – Karalių, Patį Švenčiausią, Visa Galintį, Išmintingą!

2 Jis atsiuntė beraščiams Pasiuntinį iš jų tarpo, skaitantį Jo apreiškimus, apvalantį juos, mokantį Rašto ir išminties – iš tiesų, prieš tai jie buvo aiškiai nuklydę –

3 bei kitiems, kurie vis dar neprisijungė ˹prie tikinčiųjų˺. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas!

4 Tai yra Alacho malonė. Jis suteikia ją, kam panori. Alachas yra Viešpats neišsenkančio dosnumo.

5 Palyginimas tų, kurie turėjo Torą, bet ja nesinaudojo, yra kaip asilo, nešančio krūvą knygų. Koks blogas yra palyginimas atmetančių Alacho ženklus! Alachas neveda piktadarių ˹tiesiu keliu˺.

6 Sakyk, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Judėjai! Jeigu skelbiate esą išrinktoji Alacho tauta iš visų žmonių, tada trokškite mirties, jei sakote tiesą!“

7 Bet jie niekada jos netrokš, dėl to, ką padarė jų rankos.[1] Alachas yra Visa Žinantis apie piktadarius.

[1] Judėjai buvo prasižengę Dievui pranašų nužudymu (žr.: 3:181 išnašą), teigimu, kad jie nužudė Jėzų, tebūnie jam taika, Marijos apkaltinimu paleistuvyste bei lupikavimu.

8 Sakyk: „Mirtis, nuo kurios bėgate, galiausiai pasieks jus. Tada būsite sugrąžinti pas Žinantį matomą ir nematomą. Tada Jis praneš jums apie jūsų darbus.“

9 Tikintieji! Kai sueigos dieną išgirsite kvietimą maldai, skubėkite minėti Alachą ir palikite savo darbus. Tai geriau jums, jeigu žinotumėte.

10 Kai malda pasibaigs, išsiskirstykite žemėje ieškodami Alacho dovanų ir dažnai atminkite Alachą, kad būtumėte sėkmingi.

11 Bet pamatę prekes ar pramogą, jie nuskubėjo ten ir paliko tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, stovintį. Sakyk: „Tai, kas pas Alachą, yra geriau už pramogą ar prekes.“ Alachas yra geriausias iš suteikiančių aprūpinimą.