58. Besiginčijanti

Ši sūra buvo apreikšta Medinos laikotarpio, Pranašo, tebūnie jam taika, bendražygei, Khauvla bint Salaba, pareiškus skundą. Ji turėjo ginčą su savo sutuoktiniu, kuris jai pareiškė, jog ji yra kaip jo motinos nugara. Šiuo išsireiškimu pagal papročius buvo paskelbiamos skyrybos. Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, spręsdamas šį ginčą, pareiškė, jog pagal tradiciją Khauvla yra laikoma išsiskyrusia. Tačiau ji ginčijo, kad tokios skyrybos pakenks jos vaikams. Ši sūra buvo apreikšta atsaku į jos skundą, kuri panaikino šią neislamišką skyrybų praktiką. Taip pat šioje sūroje pabrėžiamos begalinės Dievo žinios ir galia.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Alachas išgirdo žodžius besiginčijančios dėl savo vyro su tavimi, ˹Pranaše Muhamedai˺, ir pasiskundusios Alachui. Alachas girdėjo jūsų pokalbį. Iš tiesų, Alachas yra Visa Girdintis, Visa Matantis!

2 Kurie iš jūsų neteisėtai išsiskiria su savo žmonomis, palygindami jas su savo motinomis, ˹tegul žino˺, kad jų žmonos nėra kaip jų motinos. Jų motinomis gali būti tik tos, kurios juos pagimdė. Jų žodžiai yra pikti ir melagingi. Iš tiesų, Alachas yra Visad Atleidžiantis, Visa Atleidžiantis!

3 Išsiskyrę su savo žmonomis šiuo būdu ir norintys jas susigrąžinti po savo žodžių – jie turi išlaisvinti vergą prieš liesdami jas. Tai yra skirta jūsų įspėjimui. Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote.

4 Neišgalintys to padaryti turi pasninkauti du mėnesius iš eilės, prieš liesdami jas, o negalintys to tegul pamaitina šešiasdešimt varguolių. Tai skirta tam, kad tikėtumėte į Alachą ir Jo Pasiuntinį. Tai yra Alacho ribos. Atmetę tikėjimą kentės skausmingą bausmę!

5 Iš tiesų, besipriešinantys Alachui ir Jo Pasiuntiniui bus pažeminti, kaip ir buvę anksčiau jų. Išties Mes atskleidėme aiškius apreiškimus. Atmetę tikėjimą kentės žeminančią bausmę.

6 Dieną, kai Alachas prikels juos visus, Jis praneš jiems, ką jie darė. Alachas užrašė tai, o jie užmiršo. Alachas yra Liudininkas visko.

7 Argi nesupranti, kad Alachas žino, kas yra danguose ir žemėje? Jeigu trys kalba slapčia, Jis yra ketvirtas jų. Jei penki – Jis yra jų šeštas. Daugiau jų būtų ar mažiau, Jis yra su jais ˹Savo žiniomis˺, kur jie bebūtų. Teismo Dieną Jis praneš, ką jie darė. Iš tiesų, Alachas yra Žinantis Viską!

8 Ar nematei tų, kuriems buvo uždraustos slaptos kalbos, bet jie vis vien grįžta į tai, kas buvo jiems uždrausta, sąmokslaudami nuodėmėje, priešiškume ir nusižengime Pasiuntiniui? Kai ateina pas tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, jie pasisveikina ne kaip Alachas su tavimi sveikinasi, ir sako vieni kitiems: „Kodėl Alachas nenubaudžia mūsų už tai, ką sakome?“[1] Pragaro užteks jiems – jie degs jame. Koks baisus kelionės tikslas!

[1] Kai kurie Medinoje gyvenę judėjai pakeisdavo sveikinimo žodžius al-salāmu ʿaleikum, reiškiančius „taika jums“, į al-sāmu ʿaleikum, reiškiančius „mirtis jums“.

9 Tikintieji! Kai kalbate privačiai, nekalbėkite apie nuodėmę, priešiškumą ar nusižengimą Pasiuntiniui, bet kalbėkite apie pamaldumą ir dievobaimingumą. Bijokite Alacho, pas Kurį būsite surinkti.

10 Slaptos kalbos yra įkvėptos Šėtono, tikintiesiems nuliūdinti. Jis negali jiems pakenkti nė kiek, išskyrus Alacho valia. Tad tegul Alachu pasikliauja tikintieji!

11 Tikintieji! Kai jums liepta padaryti vietos susirinkimuose, darykite tai. Alachas padarys vietos jums. Jeigu jums liepta pakilti – darykite tai. Alachas iškels priėmusius tikėjimą ir turinčius žinių. Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote!

12 Tikintieji! Kai tariatės su Pasiuntiniu privačiai, skirkite išmaldą prieš jūsų pokalbį. Tai geriau jums ir tyriau. Bet jeigu to neišgalite – tai Alachas yra Atleidžiantis, Suteikiantis Malonę!

13 Ar bijote duoti išmaldą prieš privačius pasitarimus? Kadangi nedavėte išmaldos, o Alachas priėmė jūsų atgailą, tada atlikite maldą, mokėkite išmaldos mokestį ir pakluskite Alachui ir Jo Pasiuntiniui. Alachas yra Visa Suprantantis, ką jūs darote!

14 Ar nematėte tų ˹veidmainių˺, kurie sudaro sąjungas su žmonėmis, kuriais Alachas yra nepatenkintas? Jie nėra nei su jumis, nei su jais. Jie prisiekia savo melagystėmis, tai žinodami.

15 Alachas parengė jiems griežtą bausmę. Iš tiesų, pikta yra tai, ką jie daro.

16 Jie davė ˹melagingas˺ priesaikas save uždengdami, tad jie paklaidino žmones nuo Alacho tako. Jiems skirta žeminanti bausmė.

17 Jų turtas ir vaikai nepadės jiems prieš Alachą nė kiek. Jie yra Ugnies gyventojai. Jie bus joje amžinai.

18 Dieną, kai Alachas prikels juos visus, jie prisiekinės Jam, kaip ir jums, manydami, kad tai jiems padės. Iš tiesų, jie yra melagiai.

19 Šėtonas nugalėjo juos ir privertė užmiršti Alacho atminimą. Jie yra Šėtono šutvė. Be abejonės, Šėtono šutvė bus pralaimėjusi.

20 Besipriešinantys Alachui ir Jo Pasiuntiniui bus labiausiai pažeminti.

21 Alachas nulėmė: „Aš ir Mano pasiuntiniai bus nugalėtojai.“ Iš tiesų, Alachas yra Stiprus, Visa Galintis!

22 Tu nerasi žmonių, kurie tiki į Alachą ir Paskutiniąją Dieną, prisiekiančių ištikimybę besipriešinantiems Alachui ir Jo Pasiuntiniui, net jeigu jie būtų jų tėvai, vaikai, broliai, seserys ar artimieji. Į jų širdis Alachas įteigė tikėjimą ir sustiprino juos dvasia iš Savęs. Jis priims juos į Rojaus sodus, kuriuose teka upės, būti ten amžinai. Alachas yra patenkintas jais ir jie patenkinti Juo. Jie yra Alacho rėmėjai. Iš tiesų, Alacho rėmėjai bus sėkmingi!