35. Sutvėrėjas

Šioje Mekos laikotarpio sūroje pabrėžiama begalinė Dievo galia, atkreipiant dėmesį į Jo sutvertos kūrinijos stebuklus. Pranašas Muhamedas, tebūnie jam taika, yra skatinamas likti kantriu, jam primenant apie tai, jog daug pranašų buvo atmesti anksčiau jo. Tikintiesiems pažadėtas didelis atlygis Rojuje (31–35 eilutės), o netikintiesiems duotas perspėjimas apie griežtą bausmę Pragare (36–39 eilutės). Visos šios temos yra pakartojamos ir sekančioje sūroje.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

25 Jeigu jie atmeta tave – tą patį darė ir buvę anksčiau jų. Pasiuntiniai atėjo pas juos su aiškiais ženklais, šventraščiais ir apšviečiančiais Raštais.

26 Tada Aš pagriebiau atmetusius tikėjimą. Koks stiprus buvo atsakas Mano!

27 Ar nematai, kad Alachas siunčia lietų iš dangaus, kuriuo išvedame įvairius vaisius, skirtingų spalvų? Ir kalnuose yra įvairių atspalvių balto, raudono ir juodo akmens ruožų,

28 kaip ir žmonės, gyvūnai ir galvijai yra įvairių spalvų. Iš tiesų, labiausiai bijantys Alacho iš Jo tarnų yra žinantys ˹apie Jį˺. Iš tiesų, Alachas yra Visa Galintis, Atleidžiantis!

29 Iš tiesų, skaitantys Alacho Raštą, atliekantys maldą ir aukojantys labdarai iš to, kuo juos aprūpinome – slaptai ar viešai – ˹gali˺ viltis sandorio, kuris jų nenuvils,

30 jog Jis atlygins jiems pilnai ir padidins ˹atlygį˺ iš Savo malonės. Iš tiesų, Jis yra Atleidžiantis, Dėkingas.

31 Raštas, kurį apreiškėme tau, ˹Pranaše Muhamedai˺, yra tiesa, patvirtinanti tai, kas buvo anksčiau to. Alachas yra Savo tarnus Visa Suprantantis, Visa Matantis!

32 Mes suteikėme Raštą tiems, kuriuos išsirinkome iš Savo tarnų. Kai kurie iš jų engia patys save, kai kurie yra saikingi, o kai kurie, Alacho leidimu, yra pirmaujantys geruose darbuose. Tai yra didelė malonė –

33 Jie žengs į Amžinus Rojaus sodus, bus puošiami auksinėmis apyrankėmis ir perlais, o jų drabužiai bus iš šilko.

34 Jie tars: „Šlovė ir dėkingumas Alachui, pašalinusiam liūdesį iš mūsų! Iš tiesų, Mūsų Viešpats yra Atleidžiantis, Dėkingas.

35 Jis įkūrė mus Amžinuose Namuose, per Savo malonę, kur mūsų nelies vargas ir nepatirsime nuovargio.“

36 Atmetusiems tikėjimą skirta Pragaro Ugnis, kurioje jie nebus pribaigti mirtimi ir bausmė nebus palengvinta. Taip atlyginsime kiekvienam nedėkingajam.

37 Jie šauksis joje: „Viešpatie! Išleisk mus, kad galėtume atlikti gerus darbus, kitokius nei tie, kuriuos atlikome anksčiau.“ ˹Jiems bus tarta˺: „Ar nesuteikėme jums pakankamai laiko gyventi, kad galėtų susiprotėti to norintys? Juk atėjo pas jus įspėjimo davėjas. Tad ragaukite ˹bausmę˺! Neturės piktadariai pagalbininko.“

38 Iš tiesų, Alachas žino nematomą danguose ir žemėje. Jis yra Visa Žinantis jūsų slapčiausias mintis.

39 Jis padarė jus žemės vietininkais. Atmetę tikėjimą neš ˹nešulį˺ savo netikėjimo. Atmetusiųjų tikėjimą neigimas tik didina jų Viešpaties neapykantą jiems. Atmetusių tikėjimą netikėjimas jiems suteikia tik nuostolį.

40 Klausk jų, ˹Pranaše Muhamedai˺: „Ar matėte savo stabus, kurių šaukiatės vietoj Alacho? Parodykite, ką jie sukūrė žemėje! Gal jiems priklauso dalis dangaus? O gal Mes davėme jiems Raštą, kuriuo jie galėtų vadovautis? Ne! Piktadariai pažada vieni kitiems tik nuklydimą.“

41 Iš tiesų, Alachas išlaiko dangus ir žemę, kad jie nesunyktų. Jei jie kada nors sunyks, niekas, išskyrus Jį, negalės jų palaikyti. Jis yra Pakantus, Atleidžiantis!

42 Jie davė tvirtas priesaikas Alacho vardu, kad jei bus jiems atneštas įspėjimas, jie bus geriau vedami už kitas tautas. Bet kai jie gavo įspėjimą, tai tik atitolino juos ˹nuo tiesos˺.

43 Jie yra išdidūs žemėje, kuriantys piktus planus. Tačiau piktas planas atsigręžia prieš jį kūrusį. Ar jie laukia likimo ˹sunaikintųjų˺ anksčiau jų? Jūs nerasite nei pasikeitimo, nei nukrypimo Alacho būde.

44 Ar jie nekeliavo žeme ir nežiūrėjo, koks likimas ištiko buvusius anksčiau jų? Jie buvo stipresni už juos galia, bet niekas danguose ir žemėje negali pasprukti nuo Alacho. Iš tiesų, Jis yra Visa Žinantis, Visa Galintis!

45 Jei Alachas nubaustų žmones už tai, ką jie padarė, Jis nepaliktų ant žemės nė vieno gyvo padaro. Bet Jis suteikia jiems atokvėpį iki laiko nustatyto. Kai jų laikas ateis, iš tiesų, Alachas yra, Savo tarnus, Visa Matantis.

1 Šlovė ir dėkingumas Alachui, dangų ir žemės Sutvėrėjui, Padariusiam angelus ˹Savo˺ pasiuntiniais su sparnais – dvejais, trimis ar keturiais. Jis prideda prie kūrinijos, ką panori. Iš tiesų, Alachas yra Galintis viską!

2 Niekas negali sustabdyti malonės, Alacho suteiktos žmonėms, ir niekas negali paleisti to, ką Jis sulaiko, išskyrus Jį. Jis yra Visa Galintis, Išmintingas.

3 Žmonija! Atminkite Alacho malonę jums. Ar yra kitas kūrėjas be Alacho, kuris duotų jums aprūpinimą iš dangaus ir žemės? Niekas nėra vertas garbinimo, išskyrus Jį. Kaip galite būti taip suklaidinti?

4 Jeigu jie atmeta tave, ˹Pranaše Muhamedai˺, taip pat pasiuntiniai buvo atmesti anksčiau tavęs. Pas Alachą viskas sugrįš.

5 Žmonės! Iš tiesų, Alacho pažadas yra tikras, tad nesileiskite apgaudinėjami šio pasaulio gyvenimo ir neleiskite Apgavikui[1] apgaudinėti jus apie Alachą.

[1] T.y. Šėtonui.

6 Šėtonas yra jūsų priešas, tad laikykite jį priešu. Iš tiesų, jis kviečia savo sekėjus tik į Liepsną.

7 Atmetę tikėjimą bus griežtai nubausti, o priėmusiems tikėjimą ir dariusiems gera bus atleista ir dosniai atlyginta.

8 Ar tas, kurio piktadarybės buvo jam išgražintos, kad jis manytų jas esant gėriu, ˹yra lygus einančiam tiesiu keliu˺? Iš tiesų, Alachas palieka klaidžioti ir veda ˹tiesiu keliu˺ ką panori. Tad nesielvartauk gailėdamasis dėl jų, ˹Pranaše Muhamedai˺. Iš tiesų, Alachas yra Visa Žinantis, ką jie daro.

9 Alachas siunčia vėjus, pakeliančius debesis, tada Mes nukreipiam juos į mirusią žemę ir atgaiviname ją po mirties. Toks bus ir Prikėlimas.

10 Kas trokšta galios, ˹tegul žino˺, kad visa galia priklauso Alachui. Geri žodžiai kyla pas Jį ir geri darbai yra Jo pakelti. Bet griežta bausmė laukia planuojančių bloga. Jų planai bus sunaikinti.

11 Alachas jus sukūrė iš dulkės, o vėliau iš sėklos lašelio ir tada sutvėrė jus poromis. Jokia moteris netampa nėščia ir nepagimdo be Jo žinios. Joks žmogus nenugyvena nei ilgai, nei trumpai, išskyrus pagal Įrašą. Iš tiesų, tai Alachui lengva.

12 Du vandens telkiniai nėra vienodi – vienas saldus ir malonus gerti, kitas – sūrus ir kartus. Tačiau iš abiejų gaunate šviežią žuvį ir išgaunate papuošalus, jūsų dėvimus. Jūs matote laivus vagojančius juos abu, kad siektumėte Alacho malonių ir būtumėte dėkingi.

13 Jis sulieja naktį su diena ir dieną su naktimi. Jis padarė saulę ir mėnulį pavaldžiais, kiekvieną keliaujantį savo orbita nustatytą laikotarpį. Toks yra Alachas – jūsų Viešpats! Visa valdžia priklauso Jam. O šie ˹stabai˺, kurių šaukiate vietoj Jo, nevaldo net datulės kauliuko skūrelės.

14 Jei šaukiatės jų – jie negali jūsų išgirsti. Net jeigu jie girdėtų, negalėtų atsakyti. Prikėlimo dieną jie neigs jūsų stabmeldystę. Niekas negali tau suteikti žinių, ˹Pranaše Muhamedai˺, kaip Visa Suprantantis.

15 Žmonės! Jums reikia Alacho, bet Alachui nereikia nieko. Jis yra Vertas Išaukštinimo.

16 Jei panorėtų, Jis galėtų jus sunaikinti ir sukurti naują kūriniją.

17 Tai nėra Alachui sunku.

18 Nė viena siela neneš kitos sielos naštos. Jei sunkią naštą nešanti siela šauksis pagalbos, jos našta nebus perimta, netgi artimiausio giminaičio. Tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, gali perspėti tik bijančius savo Viešpaties, nematomo, ir atliekančius maldą. Kas save apvalo – tai daro savo naudai. Pas Alachą yra sugrįžimas.

19 Aklas ˹tiesai˺ ir regintis nėra vienodi,

20 kaip ir tamsa bei šviesa,

21 ir karštis bei ˹vėsus˺ šešėlis.

22 Taip pat ir gyvieji bei mirusieji. Iš tiesų, Alachas leidžia girdėti ˹Savo žinią˺ kam panori, bet tu negali padaryti, kad esantys kapuose girdėtų.

23 Tu tik duodi įspėjimą.

24 Mes siuntėme tave su tiesa, kad atneštum gerą žinią ir duotum įspėjimą. Kiekvienai bendruomenei buvo siųstas perspėjimo davėjas.[1]

[1] Pagal islamo tradiciją tikima, jog nuo Adomo iki Muhamedo, tebūnie jiems taika, įvairioms tautoms buvo siųsta 124000 pranašų ir pasiuntinių.