90. Miestas

Šioje Mekos laikotarpiu apreikštoje sūroje pabrėžiama tai, jog žmogus turi pasirinkimą daryti gera ar bloga. Gėrio kelias joje yra apibūdintas kaip sunkus kelias, nes einant juo žmogus turi atsisakyti savo troškimų ir meilės žemiškiems dalykams. Tačiau eidamas šiuo keliu, žmogus išpildo savo tikslą garbinti Vieną Dievą ir tampa vertas žengti Rojun.

Vardu Alacho, Maloningojo, Suteikiančio Malonę

1 Prisiekiu šiuo miestu!

2 Tu, ˹Pranaše Muhamedai˺, gyveni šiame mieste.

3 Prisiekiu gimdytoju ir tuo, ką pagimdė!

4 Mes sukūrėme žmogų su rūpesčiais.

5 Ar jis mano, kad niekas neturės galios prieš jį?

6 Giriasi jis: „Aš iššvaisčiau nesuskaičiuojamus turtus!“

7 Argi jis mano, kad niekas jo nematė?

8 Ar nedavėme jam poros akių,

9 ir liežuvio, ir poros lūpų?

10 Ar nenuvedėme jo prie dviejų viršūnių?

11 Bet jis nėjo sunkiu keliu!

12 Ir kas tau leis žinoti, kas sunkus kelias yra?

13 Tai paleisti vergą,

14 ar pamaitinti bado dieną

15 našlaitį iš giminių,

16 arba varguolį nelaimėje,

17 ir tada būti tikinčiuoju ir skelbiančiu kantrumą ir maloningumą.

18 Šie bus dešiniosios pusės žmonės.

19 O atmetę Mano ženklus, jie bus kairiosios pusės žmonės.

20 Viršum jų užsivers Ugnis.